SMO KONCESIONARJI ZA PREDELAVO GRADBENIH ODPADKOV!

Investitorji oz. gradbena podjetja se pri gradnjah, rekonstrukcijah, adaptacijah, obnovah ali odstranitvah objektov vsakodnevno srečujejo z nastankom večjih ali manjših količin gradbenih odpadkov. Zaradi varstva okolja je potrebno z vsakim odpadkom ravnati na predpisan način. Ravnanje z odpadki zajema zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov.

Z uveljavitvijo Pravilnika o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih, smo v Sloveniji dobili natančnejša določila, kako ravnati z gradbenimi odpadki. Nadzor nad izvajanjem določb Pravilnika opravljajo inšpektorji, pristojni za varstvo okolja. Kljub temu pa se vsakodnevno srečujemo z gradbišči, ki nimajo urejenega predpisanega zbiranja gradbenih odpadkov in z divjimi odlagališči, kamor se nekontrolirano odlagajo tovrstni odpadki. Pri tem pa predstavljajo še poseben problem in tveganje za okolje in zdravje ljudi nevarni gradbeni odpadki.

Namen predelave oziroma reciklaže gradbenih odpadkov ni le zmanjševanje količin odpadkov, ki se odstranjujejo (odlagajo), temveč tudi pridobivanje ločenih frakcij (sekundarnih surovin), ki predstavljajo uporabne materiale za ponovno uporabo v gradbeništvu.